ประกาศเรื่อง การประชุมกลุ่มย่อยในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559