ข่าวการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2